วิธีการดึงค่าจาก OAMessageLovInputBean

โดยปกติแล้วเราสามารถดึงค่าจาก OAMessageTextInputBean ด้วยการเรียกเมธอด getParameter(“String id”);

แต่สำหรับ text box ที่เป็น List of Values เรามีวิธีดึงค่าใน OAMessageLovInputBean ได้อีกวิธีคือ

 

/*

* import OAMessageLovInputBean

*/import oracle.apps.fnd.framework.webui.beans.message.OAMessageLovInputBean;

public void processRequest(OAPageContext pageContext, OAWebBean webBean)
{
super.processRequest(pageContext, webBean);
}

public void processFormRequest(OAPageContext pageContext, OAWebBean webBean)
{
super.processFormRequest(pageContext, webBean);
OAMessageLovInputBean lovInput = (OAMessageLovInputBean) webBean.findIndexedChildRecursive(“username”);
String username = (String) lovInput.getValue(pageContext).toString();
System.out.println(“Username : “+username);
}

 

เมื่อดึงค่าออกมาเป็น String ได้แล้วเราก็สามารถนำตัวแปรชนิด String ไปใช้งานต่อได้

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.