Go To End of File in VI Editor

If you want to go to the end of file. You can press ESC button and “G” (Capital G) for go to end of file in VI or VIM editor.

To move to end of file just type G (press ESC and type capital G):

ESC + G

You can jump back to beginning of file by typing any one of the following command

ESC + gg

or

ESC + 1G

You can jump to line number 700 (press ESC type 700G)

ESC + 700G

credit :: www.cyberciti.biz

 

Go To End of File in VI Editor

เปลี่ยนรหัสของผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL

Change user password – MySQL

เราจะมีวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้งานฐานข้อมูล วันนี้จะขอแนะนำการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ฐานข้อมูลด้วยการใช้คำสั่งผ่านทาง Command line(ตัวเราต้องมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน Table User นะจ๊ะ)
เริ่มกันเลย
ขั้นต้องแรกคือ Login เข้าไปยัง MySQL Sever ด้วยสิทธิของ root ด้วยคำสั่งด้านล่าง

mysql -u root -p

เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการจัดการ (เราต้องการจัดการกับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า mysql)

use mysql

เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ ด้วยคำสั่ง

update user set password=PASSWORD(‘<new password>’) where user=’<username>’;

ตัวอย่างคำสั่งในการเปลี่ยนรหัสผ่านจาก ไม่มีรหัสผ่าน ไปเป็น p@ssword

update user set password=PASSWORD(‘p@ssword’) where user=’ikungolf’;

คำสั่งด้านบนต้องการจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตาราง User เพื่อเปลี่ยนข้อมูลรหัสผ่าน p@ssword ของชื่อผู้ใช้ที่ชื่อว่า ikungolf

เมื่อรันคำสั่งและมีข้อความตอบกับว่าเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการทดสอบการใช้งานด้วยรหัสผ่านใหม่

mysql -u ikungolf -p [Enter]จากนั้นใส่รหัสผ่าน แล้วกด [Enter]

หรือวิธีที่สอง(ไม่แนะนำ)

mysql -u ikungolf -pp@ssword

เปลี่ยนรหัสของผู้ใช้ฐานข้อมูล MySQL

วิธีการ set PHP Environment ใน Windows

ขั้นตอนแรกทำการตรวจสอบก่อนว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ทำการติดตั้ง หรือกำหนดค่าต่างๆ แล้วหรือยัง

เปิด Command Prompt ขึ้นมาจากนั้นทดลองพิมพ์

php

หรือ

php -version

ตัวอย่างแสดงการใช้คำสั่ง

Continue reading “วิธีการ set PHP Environment ใน Windows”

วิธีการ set PHP Environment ใน Windows

System Information in Window 7

มาดู System Information in Window 7 กันครับ

ลองเล่น Command Line ใน Windows คำสั่งที่จะใช้ในการดูข้อมูลต่างๆของระบบ systeminfo
ตัวอย่างการรันคำส่ง systeminfo บน Command Prompt
จากนั้นก็สามารถเลื่อนดูรายละเอีดยต่างๆได้ แต่ ถ้าหากไม่อยากเลื่อนหา สามารถใส่คำสั่ง ค้นหาในการช่วยค้นโดยเขียนคำสั่ง find
ตัวอย่างเช่นต้องการหาเวลาที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ สามารถใช้คำส่งนี้ Continue reading “System Information in Window 7”
System Information in Window 7